به نام خدا .

مطلب شماره 89

کلبه کرامت 6

انطباق طرح استراتژیک غرب با فلسفه

خلاصه کلبه کرامت

جلسه 6

 (خلاصه برداری در 8 اسفند تمام شد)


پیش نویس : این جلسه به ادامه مطالب درخت فلسفه و تطابق تمدن غرب در وجوه مختلف با درخت فلسفه میپردازد .

جملات داغ :

  • کلمه اعتبار ذهن ماست
  • اولین نقشه علمی جهان
  • توجه به اقتصاد غربی که حلال و حرام را نمی فهمد.
  • سه طیف غرب.
  • سیر طرح ریزی استراتژیک در غرب منطبق بر درخت فلسفه

تعداد پلت ها : 27

دانلود این جلسه از سرور www.zahra-media.ir

http://www.zahra-media.ir/abbasi/?p=619

1:46 شروع جلسه
        ابراز شرمندگی درباره اتفاق نامطلوب درباره روشنفکران .
4:00 اشاره به نامه دکارت به دوستش درباره تعریف درخت فلسفه . هیدگر گفت زمینی که درخت فلسفه در آن است را وجود گرفت . گفته میشه فلسفه به دنبال حقیقت هست . حالا انسان مدرن غربی در عصر بی معنایی زندگی میکنه .
6:00 نقد همه چیز با وجود سنجیده شود . غربی ها حتی خدا رو با وجود میسنجند .


7:00 اصلا طرح مسئله ی فلسفه غلط بوده . مسئله ی فلسفه وجود بوده که نمیتوان وجود رو مبنا همه چیز گرفت . همه چیز ذیل وجود نمیگنجه .
8:00 بعد از این تغییر مطرح شد .
9:00 فلسفه اگر چیزی را انسان نتواند بداند نمی تواند طراحی هم کرد . بعد از این معنا داری مطرح است .
10:00 عصر امروز عصر انفجاری مفاهیمی ست که معناش رو نمیدانیم .
11:00 گام ششم حقیقت است .
12:00 پس اول آگاهی بعد نظام معنا داری بعد حقیقت . وقتی که خیلی از مفاهیمی رو که معناش رو نمیدانیم چطور ممکن است به حقیقت دست پیدا کنیم .
13:00 محل و مکان حقیقت در ذهن است . گام بعد ذهن است .
14:00 در پی تبیین هر چیزی که چیز جدیدی برای تبیین می آید به زبان رسیدند .
15:00 و در آخرین مرجله بعد از زبان بین الذهانی است . گام نهم بین الذهانی است . همه ی طرح های استراتژیک بین این نه گام است .
16:00 سیر فلسفه ابعاد کلیدیش به این شکل است که از انگیزه به آرخه و با انرژی اندیشه به تخنه میرسد . ///

17:00 سه گام ثبات و تناوب و تغییر : برای وجود ثبات و برای آرخه تناوب و برای تخنه تغییر رو بر میتابه . در زمین وجود بذر آرخه کاشته شد ماده المواد ، سرآغاز هستی این کشت شد .


18:00 پس بعد شکافته میشود و به آشکار شدن در میل به نامستوری عنوان الثئا گرفت . خواندن جمله ای دیمتریوس در قرن سوم قبل از میلاد

19:00 "آنچه حدس زده میشود اما آشکار بیان نمی گردد بیشتر رعب آور است . آنچه آشکار و ظاهر است به آسانی حقیر شمرده می شود چون انسان لخت عور ؛ به همین دلیل
20:00 بیشتر مستریون ها را به زبان رمز مینوشتند تا ایجاد حیرت و هراس نماید "
21:00 جمله ماکرویوس درباره زشتی لختی و آشکاری بدن زنان و تناقضش با طبیعت در اشاره به مفوم الثئا در فلسفه غرب . طبیعت میخواهد رازی را پنهان کند و نیروی خواهان آگاهی انسان سعی دارد که راز ها را منکشف کند به این گفته میشود الثئا .
22:00 انگیزه درونی هم هست همان هوا و هوس .
23:00 اولین نتیجه الثئا در مفاهیم غربی لوگوس یا کلمه تلقی خرد است .

لوگوس ابتدای ادبیات و مفهوم کلمه است . 

24:00 لوگوس به لوژی منتج میشه . در انتهای هر علمی همان لوژی را اضافه میکنند و در معنا میشود که با قوه ی نطق و ناطق بودن انسان میتواند مفاهیم را با لوژی درک کند .
25:00 کلمه اعتبار ذهن ماست در بیرون کلمه وجود خارجی ندارد .
26:00 بعد از کلمه ریشه ی بعدی فیثاغورس عالم را با از اعداد دانست . اعداد و کمیت مطرح شدند .

27:00 اشاره به فیلم پی .
28:00 توضیح کوتاهی درباره فیلم پی . جهان به دنبال کمیت است .
29:00 جهان به دنبال کمیت است .
30:00 جهان به دنبال کمیت است .
31:00 اساس حرکت بشر میشود کمیت اساس جهان سایبری میشود کمیت .

---
33:00 بعد از آن کیفیت و شیمی و مفاهیم عنصری آمدند .


34:00 ارسطو بعد از اینها به فیزیک رسید . روایت امام صادق درباره ی وی .


36:00 بعد پیش رفت علم و فیزیک . تنه ی درخت فلسفه غرب .


37:00 آرام آرام شاخه های علمی درخت فلسفه آمد . اولین نقشه علمی جهان توسط ارسطو بود که به متافیزیک که همان کلمه و کمیت و کیفت تقسیم میشد و به فیزیک که تنه ی درخت فلسفه بود تقسیم کرد . بعد از 2100 سال فرانسیس بیکن نقشه علمی داد که درخت واره بود .


38 از پخش شدن شاخه ها ریداکشن رخ داد یعنی تقلیل دادن کل مفهوم در یک چیز خرد . تفکرات مارکس و فروید و ... . علوم بوجود آمدن .

39 ادامه . دیگه به اصل ریشه ها توجه نمیکردند .


40 حتی علم الاهیات هم علم غربی است . برگ های درخت که تنفس درخت هستند نقش هنر را دارند . لئوناردو داوینچی .


41 هنر در درخت فلسفه برگ ها اند . هرچه در فیزیک نگنجد هنر نمیتواند آن را بفهمد چون تنه درخت فیزیکی است .
42 توجه به نقایص درخت فلسفه و علوم غربی در تبیین مفاهیم دینی و غیبی .
43 توجه به اقتصاد غربی که حلال و حرام را نمی فهمد . و ...
44 پزشکی که به جسد بدن میرسند و اصلا به روح نمی پردازد .
45 هیدگر دیگر محصول درخت فلسفه را برداشت کرد همان تخنه ها یا تکنیک ها یا همان تکنولوژی . وی دیگر به اصل درخت توجه نداشت .


46 تکنولوژی اطراف ما .
47 ریچالد رولتی در تهران گفت غرب از نردبان فلسفه بالا رفت و آن را پرت کرد چون دیگه درخت تمام شده دیگه احتیاجی به فلسفه کاری نداره .
48 دیگر غرب از وجود نمی پرسد . از آرخه همان بذر اولیه تا تخنه همان میوه آخر کار سه انقلاب در درخت فلسفه بوجود آمده :

بار اول با ارسطو که عین رو محور گرفته بود و ذهن رو چون آینه به دنبال آن برد . بار دوم دویست سال پیش آقای کانت ادعای انقلاب در فلسفه کرد که ذهن رو مبنا گرفت ، و عین خود را در نگاه ذهن بیاندازد . تا اینکه حدود صد سال قبل فیلسوف یهودی بیمار مالیخوایی (توجه به عدم سعادت فیلسوفان که خودشان بیراه رفتن چطور به آنها چنگ اندازیم ) ویتکون اشتین انقلاب سوم فلسفها : زبان محوری بین ذهن و عین است .

انقلاب ویتکون اشتین اقلاب در میوه درخت بود که دانه را دوباره میتوان کاشت .

52 سه طیف غرب : غرب فلسفی از 700 قبل از میلاد شروع میشه تا 200 بعد از میلاد توی این دوره کتاب اصلی ایدلیاد و ادیسه همور هست این دوره امانیسم اول بود . بعد از 200 میلادی قرون وسطی با پذیرش دین های رسمی مسیحیت و یهودیت در اپراتوری روم شروع میشومد . دوره ی تئویسم تحریفی یا خدا گرایی تحریفی بود . تا 1600 میلادی . وقوع رونسانس و پروتنتیسم یعنی مذهب اعتراض بوجود میاد غرب میشه غرب کلامی فلسفی . و از 1600 میلادی به بعد غرب مدرن شروع میشود . امانیسم مدرن . این غرب استراتژیست هاست . دیگه فلسفه دانها مطرح نیستند . فلسفه دانها خیلی وقت پیش نقشه این غرب امروز رو طراحی کردن و امروز استراتژیست ها ساختن و از آن محافظت میکنند .


56 توجه به دوره انطباق دوره ی غرب فلسفی و غرب کلامی فلسفی که دین به آن جا رفت باید از ریشه جستجو شود که سه ریشه ی کلمه و کیفیت و کمیت در سه مفهوم پدر ، پسر و روح القدس متجلی شد .
57 خواندن ابتدای انجیل یوحنا در این باب : درآغاز ( یعنی در آرخه ) کلمه بود و غیر از کلمه هیچ نبود و اون کلمه خدا بود و غیر از خدا هیچ نبود . (یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود از این جا گرفته شده ). توضیح کامل در سخنرانی 58دقیقه .
59 در این جا پدر همان کلمه بود و مسیح همان عنصر یا کیفیت و عدد همان روح القدس . اشاره به صفر و یک در اینترنت . حتی غرب مسیحی و مذهب هم یک غرب فلسفی مادی هست به خاطر همین هست که نمیتونه ایمان الهی بده .
1:00:00 تا مرحله ی ریداکشن همان گسترش علوم علم است و بعد از آن تسخیر است . فربه شدن علم و تسخیر طبیعت توسط بشر .


1:01:00 وضعیت صفر علم در زمان آرخه و اشباع علم زمان ارسطو که کافی بود زمان سریز علم در زمان فرانسیس بیکن و امروز انقلاب علوم که سریز تصاعدی علوم .

1:02:00 سالی دوبار شدن علوم .


01:03:00 چهار گام علم ( روش تحقیق ) اول اتیمولوژی ( ریشه شناسی مفاهیم ) دوم مرحله ی ترمینولوژی ( دوره زمانی که یک مفهوم معنای متفاوتی داشته ) مرحله ی سوم متودولوژی همان روش شناسی ( متاثر از فیزیولوژی است که به ساختار فیزیکال هست و عینی رسیده یعنی توی تنه ی درخت هستیم . گام آخر در مرحلهی چهارم اپیدمیولوژی اینجا در مرحله ی میوه درخت هستیم که بحث بر سر فراگیر سازی است .


1:05:00 مجموعه ی رشته های مهندسی در اون میوه ی درخت است .
1:07:00 دید کلان نگر دیدن کل این درخت در رشته ی خود است .
1:08:00 سیر طرح ریزی استراتژیک در غرب منطبق بر درخت فلسفه : مرحله ی اول اتوپیای اول کتاب جمهور افلاطون . مرحله ی دوم یا اتوپیای دوم زمان تامس مور در 16 میلادی رقم خورد با جرمی بنتام ادامه پیدا میکنه . بنتام سود انگاری رو نهادینه کرد که مرکانتیلزم گفته میشود . بقیه هم مدل های مختلف میدهند . میرسه به مارکس ، دیدرو ، آدم اسمیت ، جان لاک و ... مدل برای جامعه میدادند . توماس جفرسون در قرن 19 افتطاح میکنه و هگل برای روابط بین سکنه ی این ساختمان غرب روابط رو تعریف میکنه و جامعه ی مدنی رو تعریف میکنه و امروز اساس استراتژیک غرب زندگیه و نحوه ی فروشگاه ها و تغذیه سلیقه هاست .


1:12:00 طرح جامع تمدنی استراتژیک غرب منطبق بر درخت فلسفه : زمین وجود همان امانیسم است و درخت جامعه ی مدنی هست . و اون میوه ی درخت همان سبک زندگی آمریکایی ست .


1:13:00 ماهیت دکترین سه کلمه بود : چیستی؟ چرایی؟ و چگونگی؟ حوضه ی چیستی در زمین وجود و ماهیت موجود هست . حوضه ی چرایی؟ در متافیزیک و سه ریشه است کمی کیفی یا مفهومی است . چگونگی از تنه تا میوه است .


1:15:00 چیستی و چرایی حوضه ی فلسفی است و اما چگونگی حوضه ی مدیریت را دارد . اور لپ این سه تا دکترین است . خروجی چگونگی تکنیک و تاکتیک و استراتژیک است .
1:16:00 توجه به مفهوم چاره اندیشی و مطالب جلسه 1 و 2 .


1:19:00 غرب امروز از چیستی و چرایی نمی پرسه . اصلا علم امروز کلا از چگونگی میپرسه . غرب از چرایی بلایا و دیگر پدیده ها نمی پرسد فقط به چگونگی آن پاسخ میدهد . ما به چرایی پاسخ میدهیم و ارزشی هستیم .

تمام . صلوات .