به نام خدا

مطلب شماره 115

روز معلم مبارک باد.

چند تصویر از میدان معلم شهرستان درگز

روز معلم شهرستان درگز میدان معلم

روز معلم میدان معلم شهرستان درگز