به نام خدا

مطلب 143

غزه!

تیترها فقط
عوض می شوند 
هفته قبل
اخبار لحظه به لحظه
سوریه بود
دیروزعراق و
و امروز غزه...
و ما فقط رفرش می کنیم
صفحه بین الملل
خبرگزاری ها را

به نقل از استرجاع