به نام خدا

معرفی کتاب

مطلب139

مثل والیبال

متن کوتاهی از کتاب استاد محمد رضا رنجبر

توی بازی والیبال وقتی توپ را به آن طرف تو پرتاب میکنی از دو حال خارج نیست:
یا طرف جواب می دهد یا نمی دهد. اگر جواب داد هیچ کدام برنده نیستید اما اگر جواب نداد شما برنده اید و امتیاز خواهید گرفت.
زندگی بی شباهت به این بازی نیست. یعنی شما به دوست، همسایه و همسر خود خدمت می کنی. آن ها هم متقابلا به شما احسان و لطف می کنند، و در این صورت هیچ کدام برنده نیستید، یا بهتر بگویم این بازی بازنده ندارد.
اما اگر شما خدمت کردید و آن ها به هردلیلی پاسخ ندادند، اینجاست که شما برنده اید.
این را گفتم که نگویی بشکند این دستی که نمک ندارد! تازه باید شاد و خوشحال هم باشی.


منبع : کتاب مثل شاخه های گیلاس اثر اقای محمد رضا رنجبر

به نقل از : http://agharavi.blogfa.com/post/101