بسم الله الرحمن الرحیم

مطلب 184


متن و ترانه محفل عشق

حسام الدین سراج

آلبوم رویای وصل

یاران ره عشق منزل ندارد *** این بحر مواج ساحل ندارد
یاران ره عشق منزل ندارد *** این بحر مواج ساحل ندارد


باری که حملش نآید ز گردون *** جز ما ضعیفان حامل ندارد
یاران ره عشق منزل ندارد *** این بحر مواج ساحل ندارد


چون ما نباشیم ، مجنون که لیلی *** غیر از دل ما ، محمل ندارد
یاران ره عشق منزل ندارد *** این بحر مواج ساحل ندارد

منبع : yon.ir/fdfg