بسم الله الرحمن الرحیم

مطلب 207


مهر دلبر به مناسبت جشن وحدت


دریافت

وحدت

خورشید محمد است وصادق ماه است*خورشید همیشه با قمر همراه است

یعنى که ولادت امام صادق*در روز ولادت رسول الله است

وحدت مسلمین

وحدت