نشان دادن اسکن بدن زنان، خشونت شهروندان در برابر پلیس هایی که برای حفظ نظم و صلح در خیابان ها قدم می زنند، خانه هایی که در سال ۲۰۲۸هم هیچ نشانی از تهران ۲۰۱۴در آنها نیست و به شدت ابتدایی به نظر می رسند و در نهایت تلاش گروهی از جوانان ایرانی برای حمله انتحاری به آدم های آهنی صرفا به خاطر دیده شدن در قاب دوربین تلویزیونی بخشی از توهین هایی است که سازندگان فیلم علیه ایران و ایرانی ها تدارک دیده اند

http://www.aparat.com/v/XvFO0