بسم الله الرحمن الرحیم

259

 فرهنگی

دهنه بند اسب آیت عقل

گوگل داک

دهنه بند اسب آیت عقل

 

طبیعت پدیده

اسب های وحشی آزاد در دشت ها به هر طرف که گله رود می روند و هیچ هدفی در طی مسافت های خود ندارند.

اما با لگام یا دهنه بند توسط سوار کار مهار شده و به خواست سوارکار تغییر جهت می دهند.

 

حکمت پدیده

فکر و خیال انسان هم مثل اسب وحشی به هر چیزی مشغول میشوند و انسان دچار غفلت میشود.

عقل به عنوان قوه ی کنترل کننده نقش دهنه بند فکر و خیال را دارد و با قدرت درونی میتوان افکار و تخیلات بیهوده را از سرکشی و طغیان باز داشت.

برگرفته از کلبه کرامت جلسه ۳۵۷