بسم الله الرحمن الرحیم

262

طنز

جومونگ هم فهمید که تسو نباید از تاسیسات نظامی و کارگاه های اسلحه سازی آنها بازدید کند چون "حیات گوگوریو" به خطر میافتاد، اما برخی هنوز نفهمیدند...
توصیه میشود جهت "حفظ منافع ملی" و "حفظ حیات" ایران، برای هیئت دولت و تیم مذاکره کننده روزی یک قسمت از سریال جومونگ پخش شود.