همیشه معنای دیگری از کلمات در ذهن مردم جای دارد.

معنای سیاست مدار شده حیله گر ، ضالم .

معنای مظلوم شده ساده لوح ، معصوم .

اگر همه سیاست مدار واقعی باشیم دیگر هیچ ظالمی حیله گری نمی کند .

و هیچ معصومی مظلوم جلوه نمی کند .(ساده لوح)