بسم الله الرحمن الرحیم

278

یک نکته بسیار مهم در تربیت دختران و پسران از سنین خردسالی تا جوانی در عدم تفاوت کتاب های آموزشی مخصوص خلقیات دختران و پسران . دلیلی برای شباهت تفکر و اخلاق تحصیلی این دو .

دانلود