چرا_مرگ_بر_آمریکا#

چونکه بدهی ملی خود را صادر میکند، با قرار دادن دلار به مبنای اقتصاد جهان،  که مبنای‌ارزی ندارد

با چاپ کاغذ و تایپ‌عدد برای خود  ثروت‌میسازد