331

انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری 7 اسفند 1394 در خراسان رضوی، شهرستان درگز، بخش چاپشلو، منطقه میانکوه، روستاهای حصار تا سنقز.

شرح عکس: در یک منطقه بسیار کوهستانی که اتومبیل ها قادر به ورود به یک روستا نبودند، کنار جاده ایست کرده و جمعیت کل واجدین شرایط روستا که 12 تن بودند با شور و شوق به استقبال آمده و منشی ها روی بشکه تعرفه صادر می کردند و روی سنگ های تخت کنار جاده #رای ها جمع شد.

قابل ذکر است این تیم زحمت کش قبل از این روستا حدود نیم ساعت رانندگی از روستایی بازگشت میکردند که تمام واجدین شرایط روستا 9 نفر بودند.

این آمار تعداد کل جمعیت واجدین شرایط روستا بوده که به دلیل کوچکی روستا و شناخت کافی و دقیق از تمام سکنه آمار حضور روستاها صد در صد بوده است.

یک روستایی دامدار در حال رفتن به سمت گله گوسفندان بود که در جاده های کوهستانی با هماهنگی های لازم هیئت بازرسی ایست شد و شرایط برای رای گیری از همین یک نفر نیز مهیا شد.

بجز این مرد چوپان یک بیمار مجروح روستایی هم بود که در حین باز گشت از روستا جلوی منزل ایشان ایست شد و رای گیری با هماهنگی های لازم انجام شد.

در یکی از روستا ها مریضی را از بستر با اتومبیل های تیم همراهی کردند تا در محل مدرسه حاضر و رای گیری با اعتماد همراه ایشان انجام شد.

در پایان شب، این شعبه سیار کمتر از 500 رای از فاصله 30 کیلومتری از 12 روستا جمع آوری شد.

درود بر میهن من ایران بزرگ درود بر مردم بزرگ ایران