357

اهدافی که به آنها می رسیم چنان که جذاب به نظر می رسیدند پس از دستیابی لذت بخش نیستند... در ادامه مطلب همراه باشید...

معمولا انسان های بزرگسالی که به رفاه زندگی دست یافته اند دیگر به دنبال خواسته های مادی نیستند، بلکه بیشتر به نداشته های عاطفی که با خانواده و جامعه و خدای خود که از آن غفلت داشته اند میافتند.

وقتی هدفی را پی بگیریم که روابط ما را با خانواده و اطرافیان تحت شعاع قرار داده باشد، پس از رسیدن به آن دیگر لذت چندانی نخواهیم برد. حتی اگر اطرافیان ناراحتی خود را نشان ندهند.

بایستی دو مسئله حفظ نشاط در روابط با دیگران که وقت پیشرفت در میسر اهداف را میگیرد بپردازیم تا نشاط و روحیه ایثار و حمایت اطرافیان را برای خود و ایشان حفظ کنیم.

کسانی که خیلی ماهر هستند اما اخلاق مناسبی ندارند موفقیتشان باعث رضایت خاطر خود ایشان و جامعه نیست.