بسیج سازندگی شهرستان درگز 1396

آپارات

گزارش عملکرد اردوهای جهادی و کمک های بسیج سازندگی شهرستان درگز در سال 1396. استان خراسان رضوی