نشریه راه روشن1393

نشریه راه روشن1393

نمونه کار شانزدهم سال 1393 سفارش پایگاه بسیج شهید سیاح این مجموعه به نشریه فرهنگی راه روشن اختصاص دارد که در تابستان و پاییز 1393 در چهار شماره منتشر شد و متاسفانه بخاطر کم توجهی و کمبود بودجه متوقف شد. مطالب صفحه اول این نشریه با موضوع سبک زندگی اسلامی و صفحه آرایی گرافیک و ستون بندی مطالب را بنده انجام دادم.