به نام خدا .

مطلب شماره 70

خلاصه نویسی از کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی اثر دکتر علی اکبر ولایتی .

تاریخ شروع نهم بهمن نودودو .

این فصل از کتاب به کلیات مفهومی فرهنگ و تمدن و انواع و ارتباطات آنها میپردازد و در ادامه تاریخ خلاصه واری از قبل اسلام تا دوره فتوحات  دارد.

بخش اول

کلیات ( فهرست  بار )

  1. بنیاد های مفهومی و زمینه های تاریخی
  • تعاریف
  • فرهنگ
  • تمدن
  • ارتباط تمدن و فرهنگ
  • عوامل موثر در زایش و اعتلای تمدن ها
  • عوامل و علل زوال و انحطاط تمدن ها
  1. چکیده ای از تاریخ و فرهنگ اسلام از عصر دعوت تا دوره ی فتوح