به نام خدا .

مطلب شماره 88

۰,۱,۱,۲,۳,۵,۸,۱۳,۲۱,۳۴,۵۵,۸۹,۱۴۴,۲۳۳,۳۷۷,۶۱۰,۹۸۷,۱۵۹۷,۲۵۸۴,۴۱۸۱,۶۷۶۵,۱۰۹۴۶

آیا تا به حال درباره ی نسبت طلایی شنیده اید . اگر قبلا با آن آشنا باشید میدانید این مطلب درباره چه چیز عجیب و حیرت آوری صحبت میکنم . برای کسانی که با این قاعده ی عجیب ریاضی آشنایی ندارند در ادامه مطلب لینکی به معرفی کامل نسبت طلایی داده شده . قبل از شروع اصل بحث باید توجه داشت که این مطلب صرفا جهت اطلاع است و آن را به طور کامل تصدیق نمیکنم .