کدنویسی PHP دستور شرطی if

مثال اول) پیدا کردن مقدار بزرگتر بین دو عدد

<?php
	$num1 = 23 ;
	$num2 = 23 ;  
	
	if ( $num1 > $num2 ) 
	{
		echo $max = $num1; 
	}
	else if ( $num1 < $num2 )
	{
		echo $max = $num2; 
	}
	else 
		echo "$num1 = $num2"; 
?>